SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER
1. ANVENDELSE
1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Gladsaxe Klip & Buk, medmindre andet er aftalt skriftligt.
2. TILBUD & ORDREINDGÅELSE
2.1. Tilbud afgivet af Gladsaxe Klip & Buk er gældende 30 dage fra tilbudsdato. Bindende ordrer er
først indgået, når Gladsaxe Klip & Buks skiftlige ordrebekræftelse er afgivet. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem tilbud og accept af tilbud er Gladsaxe Klip & Buks ordrebekræftelse gældende.
3. LEVERING
3.1. Varer sendes fra Gladsaxe Klip & Buks lager eller underleverandørs lager til den af kunden oplyste leveringsadresse.
3.2. Såfremt leveringen af produktet foretages af fragtfører udpeget af Gladsaxe Klip & Buk, overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Medmindre andet er aftalt, betaler kunden et nærmere fastsat distributionstillæg for levering af produktet.
3.3 Leveringen er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt ad farbar vej. Kunden er ansvarlig for, at der kan ske omgående aflæsning på den aftalte leveringsadresse. Kunden afholder eventuelle meromkostninger, såfremt aflæsning ikke kan ske som forventet.
3.4 I alle andre tilfælde end nævnt i pkt. 3.3 overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved kundens – eller en af kunden udpeget fragtførers – afhentning af produktet fra det lager eller den lokation, hvor produktet henstår.
3.5. I tilfælde af at Gladsaxe Klip & Buk ikke kan levere rettidigt som følge af forhold, der må
betegnes som force majeure, udskydes leveringstiden. Gladsaxe Klip & Buk skal i sådanne tilfælde hurtigst muligt meddele, hvornår levering kan forventes at finde sted.
3.6. Kan køber ikke afhente leverancen på det aftalte tidspunkt, sørger Gladsaxe Klip & Buk for, at leverancen opbevares for købers regning og risiko.
3.7. I tilfælde af forsinkelse har Gladsaxe Klip & Buk ikke ansvar for kundens eventuelle indirekte tab, eksempelvis tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller omkostninger.
4. PRIS & BETALING
4.1. Medmindre andet fremgår, er alle priser oplyst af Gladsaxe Klip & Buk i danske kroner ekskl. moms og andre offentlige afgifter. Gladsaxe Klip & Buk forbeholder sig ret til regulering ved ændring i udgifter til fragt, materialer eller ændring i priser fra underleverandører.
4.2 Gladsaxe Klip & Buk er berettiget til at kræve betaling for tiloversbleven materiale ved eventuelle afskæringer eller tilpasninger, medmindre andet er aftalt.
4.3 Gladsaxe Klip & Buk tager ikke skaffe-varer retur.
28-05-2019
4.4 Emballage i form af EUR-paller samt pallerammer og kasser leveret af Gladsaxe Klip & Buk krediteres køber, når returneret til Gladsaxe Klip & Buks adresse.
4.5 Betaling skal være sælger i hænde den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering eller afhentning.
4.6 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal kunden betale rente af det forfaldne beløb på 2 % pr. påbegyndt måned. Desuden er Gladsaxe Klip & Buk berettiget til at opkræve rykkergebyr og
kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.
5. EJENDOMSRET
5.1. Gladsaxe Klip & Buk forbeholder sig ejendomsretten til det solgte produkt, indtil den fulde købesum – inklusive eventuelt påløbne omkostninger, rente mv. – er betalt.
6. MANGLER & REKLAMATION
6.1. Køber har pligt til at undersøge leverancen hurtigst muligt og senest 7 hverdage fra levering. Enhver fejl eller mangel, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse, skal reklameres skriftligt senest 7 hverdage efter leverancens modtagelse for at kunne komme i betragtning.
6.2. I tilfælde af fejl eller mangler er Gladsaxe Klip & Buk berettiget og forpligtet til at afhjælpe disse ved – efter Gladsaxe Klip & Buks valg – at foretage reparation eller udskiftning. Eventuelle fejl og mangler berettiger ikke køber til afslag i prisen eller ophævelse af aftalen.
6.3. Udover ovenstående bærer Gladsaxe Klip & Buk intet ansvar for mangler. Dette gælder således ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab og omkostninger.
6.4 Gladsaxe Klip & Buks samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige produktets pris. 7. PRODUKTANSVAR
7.1. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse Salgs- og leveringsbetingelser.
7.2. Gladsaxe Klip & Buk er ikke ansvarlig for skade forvoldt af leverancen på:
a. tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse
eller videresolgt til tredjemand,
b. produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på tredjemand, fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af emnet forårsager.
7.3. Kunden skal friholde Gladsaxe Klip & Buk for ethvert erstatningskrav vedrørende produktansvar fremsat af tredjemand mod Gladsaxe Klip & Buk, i det omfang Gladsaxe Klip & Buk i henhold til disse Salgs- og leveringsbetingelser ikke er ansvarlig over for kunden.
7.4 Gladsaxe Klip & Buk er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab eller omkostninger.
Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser.